KONKURSY

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORIA – HISTORIA  SZTUKI

„STAROŻYTNOŚĆ”

Regulamin


UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkurs Zakwalifikowani uczniowie Opiekun Etap wojewódzki
Język polski Anna Kloc
Natalia Wnuk
Wiktoria Marć
Wiktoria Bednarczyk
Tatiana Bolek
Martyna Kosiba

p. Beata Braun

p. Klaudia Sobuś

p. Dorota Pięta

p. Dorota Pięta

p. Dorota Pięta

p. Dorota Pięta

9 marca 2017
godz. 12.30

Zespół Szkół Gospodarczych
w Rzeszowie

ul. Spytka Ligęzy 12

Przyroda Jakub Śliwa
Anna Kloc
Daria Berka

p. Marzena Traciak

p. Marzena Traciak

p. Małgorzata Kloc

11 marca 2017
godz. 9.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Rzeszowie

ul. Rejtana 30  (obok Millenium Hall)
Matematyka

Wiktoria Marć
Paweł Nykiel

p. Joanna Sobczyk

p. Małgorzata Pawełek

18 lutego 2017
godz. 9.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Rzeszowie,

ul. Rejtana 30  (obok Millenium Hall)

GRATULUJEMY!!!


UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkurs Zakwalifikowani uczniowie Etap rejonowy Etap wojewódzki
Przyroda Anna Kloc
Zuzanna Gosek
Jakub Śliwa
Daria Berka

9 grudnia 2016

godz. 12.30

RZESZÓW

V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie,

ul. Hetmańska 38

11 marca 2017
Historia

Gabriela Czachor
Gabriela Cyganowska
Wiktoria Marć
Anna Kloc
Natalia Wnuk
Tomasz Magdoń

Mikołaj Pękala

Igor Zima 

5 stycznia 2017

godz. 11.30

RZESZÓW

Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
ul. Spytka Ligęzy 12
18 marca 2017
Język niemiecki Wiktor Kędzior
Martyna Kosiba

10 grudnia 2016

godz. 9.00

RZESZÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

ul. Rejtana 30 (obok Millenium Hall)

4 marca 2017
Język angielski Tatiana Bolek
Franciszek Gawron
Wiktoria Marć
Patryk Walczyk

26 listopada 2016

godz. 9.00

RZESZÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

ul. Rejtana 30 (obok Millenium Hall)

25 lutego 2017
Matematyka Paweł Nykiel
Anna Kloc
Wiktoria Marć
Jakub Baran
Antoni Horodyński

19 listopada 2016

godz. 9.00

RZESZÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

ul. Rejtana 30 (obok Millenium Hall)

18 lutego 2017
Język polski

Tatiana Bolek

Julian Cieślak
Gabriela Cyganowska
Gabriela Czachor

Zuzanna Dziurgot

Wiktoria Marć

Paweł Nykiel

Dominik Czerniecki

Zuzanna Gosek

Joanna Jaskot

Dominika Kalita

Anna Kloc

Martyna Kosiba

Antoni Kraszkiewicz

Maria Labak

Jakub Śliwa

Wiktoria Bednarczyk

Aurelia Bulsa

Natalia Wnuk

8 grudnia 2016
godz. 1
1.30

RZESZÓW

Zespół Szkół Gospodarczych
w Rzeszowie
ul. Spytka Ligęzy 12

11 lutego 2017


TERMINY I REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkurs z:

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Języka polskiego

21 października 2016

8 grudnia 2016

11 lutego 2017

Matematyki

24 października 2016

19 listopada 2016

18 lutego 2017

Języka angielskiego

25 października 2016

26 listopada 2016

25 lutego 2017

Języka niemieckiego

26 października 2016

10 grudnia 2016

4 marca 2017

Przyrody

27 października 2016

9 grudnia 2016

11 marca 2017

Historii

28 października 2016

3 grudnia 2016

18 marca 2017

Regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Ważne informacje z regulaminu

Etap szkolny

Konkursy etapu szkolnego dla szkół podstawowych rozpoczynają się o godz. 12:00.  Na wykonanie zadań konkursowych, po odliczeniu czasu na czynności organizacyjne, uczeń ma 60 min. Kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego dokonuje WKK w oparciu o informacje przekazane przez dyrektorów szkół w terminie do 10 dni roboczych od dnia konkursu.

 Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestników etapu szkolnego z najwyższymi wynikami zgodnie z liczbami określonymi w tabeli, przy czym do grupy uczniów zakwalifikowanych na etap rejonowy dołącza się tych uczestników etapu szkolnego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń.

Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym

Liczba uczniów kwalifikowanych
na etap rejonowy:

3000 i więcej

200

2000-2999

180

1000-1999

140

500-999

90

mniej niż 500

50

Etap rejonowy

Szczegółowa informacja o miejscach i godzinie przeprowadzenia poszczególnych konkursów etapu rejonowego ukaże się do dnia 28 października 2016 r. na stronie internetowej KO w Rzeszowie.

Wyniki oceny prac konkursowych z etapu rejonowego zostają opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w terminie do 14 dni roboczych (z odliczeniem przerw świątecznych i ferii) od daty przeprowadzenia konkursu. Wykaz nie stanowi listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Po rozparzeniu odwołań WKK kwalifikuje, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu organizacji konkursów, do etapu wojewódzkiego konkursów uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami wg zasad określonych w § 3 ust. 21. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu zostanie ogłoszona najpóźniej drugiego dnia po upływie terminu rozpatrzenia odwołań.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 50% uczestników etapu rejonowego z najwyższymi wynikami, przy czym do grupy zakwalifikowanych na etap wojewódzki dołącza się tych uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń.

Etap wojewódzki 

Adresy miejsc przeprowadzenia III etapu konkursów (wojewódzkich) oraz godziny rozpoczęcia eliminacji zostaną opublikowane w komunikacie WKK na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Wyniki oceny prac konkursowych z etapu wojewódzkiego zostają opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w terminie do 14 dni roboczych (z odliczeniem przerw świątecznych i ferii) od daty przeprowadzenia konkursu. Wykaz nie stanowi listy uczniów na podstawie, której zostaną ustaleni laureaci i finaliści konkursu.

Po rozparzeniu odwołań WKK publikuje, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu organizacji konkursów, listę laureatów i finalistów z danego konkursu najpóźniej drugiego dnia po upływie terminu rozpatrzenia odwołań.

Tytuł laureata konkursu otrzymuje 35% uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, przy czym do grona laureatów, dołącza się tych uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń.

Tytuł finalisty konkursu otrzymuje uczestnik etapu wojewódzkiego, który uzyskał nie mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów na tym etapie oraz nie uzyskał tytułu laureata.

Wgląd do prac konkursowych

1. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:

1)     uczestnikom Konkursu w obecności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

2)     rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.

2. Wgląd do pracy konkursowej trwa do 20 minut.

3. Wgląd do pracy konkursowej obejmuje możliwość sporządzania notatek lub jej fotografowania.

4. Pisemny wniosek o wgląd do pracy konkursowej składa uczestnik konkursu lub jego rodzic (opiekun prawny), w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny prac konkursowych: z etapu rejonowego i wojewódzkiego prace udostępnia się do wglądu w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w budynku Archiwum Urzędu Wojewódzkiego ul. Miedziana 4a w Rzeszowie w godzinach od 8.00 – 14.30. Należy uzgodnić termin i godzinę udostępnienia pracy.


KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 - WYMAGANIA KONKURSOWE

Język polski Historia Matematyka Przyroda Język angielski Język niemiecki

ZADANIA Z KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

2010/2011 Konkurs
z j. polskiego
Konkurs matematyczny Konkurs
przyrodniczy
Konkurs
historyczny
etap szkolny zadania
klucze
zadania
klucze
zadania
klucze
zadania
klucze
etap wojewódzki zadania
klucze
zadania
klucze
zadania
klucze
zadania
klucze

 

ZADANIA Z KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z LAT UBIEGŁYCH